Joi, 28 Mai 2020

Opinia Opinia ta contează! Fă-o cunoscută!

stiri interne
stiri interne

Programul politic de guvernare al Partidului Naţional „Pentru Patrie

30.04.2015 ·Scris de: in Comunicate

Motto: „Amor Patriae Nostra Lex” (Dragostea de patrie să fie legea noastră)

PROGRAMUL POLITIC
AL
PARTIDULUI NAŢIONAL „PENTRU PATRIE”

“PROSPERITATE
PRIN PATRIOTISM, MUNCĂ ŞI RESPONSABILITATE !”

Principiile şi Obiectivele Partidului National “Pentru Patrie”

Partidul Naţional ”Pentru Patrie” s-a înfiinţat ca urmare a eşecului clasei politice româneşti care a condus destinele României în perioada anilor 1990- 2015 şi se constituie într-o platformă social-politică a tuturor cetăţenilor României care, încă mai simt româneşte şi care mai cred că România poate deveni cu adevărat o ţară europeană modernă.
Partidul Naţional Pentru Patrie este un partid de orientare naţional-patriotică, se bazează şi urmăreşte punerea în valoare a următoarelor principii:

– Apărarea românismului, romanităţii şi a valorilor naţionale tradiţionale;
– Susţinerea civilizaţiei creştine şi a egalităţii de şanse;
– Păstrarea integrităţii teritoriului naţional, a suveranităţii şi independenţei naţionale a României;
– Respectarea şi dezvoltarea drepturilor tuturor cetăţenilor şi combaterea oricărei forme de extremism;
– Desfăşurarea unor acţiuni ferme şi concertate ale organelor abilitate pentru combaterea şi eliminarea corupţiei la nivel naţional şi local;
– Aplicarea unor măsuri pentru relansarea şi dezvoltarea economică a ţării concomitent cu ameliorarea evoluţiei societăţii româneşti în scopul creşterii bunăstării poporului român.
– Egalitatea accesului cetăţenilor români la bunurile fundamentale;
– Readucerea încrederii în instituţiile statului de drept;
– Recâştigarea suveranităţii economice;
– Stimularea reflecţiei pentru un proiect de viitor românesc;
– Proiectarea personalităţilor româneşti în agenda publică naţională şi internaţională;
– Păstrarea identităţii şi promovarea culturii româneşti;
– Implicarea statului în dezvoltarea generală a României;
– Protecţia consistentă a intereselor naţionale;
– Cultivarea şi protejarea antreprenorului român;
– Expertiza specialiştilor;
– Protejarea resurselor naturale

Obiectivele pnpp :

1. OBIECTIVUL PRIORITAR :Creşterea nivelului de trai al tuturor cetăţenilor României.

2. Aşezarea României în rândul statelor puternice ale Europei şi ale lumii.

3. Reunificarea naţiunii române în jurul valorilor de libertate, demnitate, democraţie, dreptate, muncă, patriotism, cinste şi solidaritate umană.

4. Renegocierea şi întărirea statutului României în Uniunea Europeană, şi în celelalte tratate internaţionale încheiate, pentru tratament egal şi nediscriminatoriu cu celelalte state componente.

5. Depolitizarea instituţiilor statului ( inclusiv administraţiile publice locale).

6. Instaurarea democraţiei participative ( directe) în România.

7. Crearea şi menţinerea unui cadru constituţional egal pentru toţi cetăţenii ţării; combaterea oricăror forme de discriminare.

8. Susţinerea consensului politic pentru edificarea obiectivelor strategice vitale necesare ţării.

9. Participarea activă a României la securizarea spaţiului european.

10. Menţinerea relaţiilor de bună vecinătate cu toate statele din zona limitrofă României.

PROGRAMUL POLITIC

Fiecare din măsurile propuse în Programul Politic, va fi transpusă de sine stătător sau în combinaţie cu alte măsuri de profil apropiat, în Strategii şi Programe Sectoriale specifice, în urma unor Studii de specialitate care vor demonstra impactul economico-social sau de oricare altă natură şi vor constitui structura Programului de Guvernare.

1.Preluarea puterii va fi precedată de auditarea cheltuielilor publice, făcute de guvernele anterioare, cu scopul de a se stabili exact :
-legalitatea sau nelegalitatea acestora şi tragerea la răspundere a vinovaţilor ;
-existenţa fondurilor şi celorlalte resurse necesare demarării şi punerii în aplicare a Strategiilor şi Programelor Sectoriale ale PN PP.

2.Despre resursele naturale ale României :
2.1.Rediscutarea contractelor de concesiune a resurselor naturale şi modificarea lor în Contracte de împărţire a producţiei şi chiar răscumpărarea de către statul roman a acestor concesiuni.
2.2.Interzicerea pe viitor, în urma unui referendum naţional, a înstrăinării resurselor naturale naţionale şi exploatarea acestora în exclusivitate de către poporul român.
2.3.Din taxele şi redevenţele încasate de pe urma exploatării resurselor naturale se va creea un “Fond naţional suveran pentru tehnologii alternative şi dezvoltare tehnologică” cu scopul de a asigura viitorul economic al României după ce resursele naturale exploatate se vor epuiza.

3. Despre combaterea şi eliminarea corupţiei la toate nivelurile şi din toate sferele de activitate
3.1.Prin mijloace legislative şi juridice vom acţiona pentru reducerea până la eliminarea totală a “economiei subterane”.
3.2.Vom acţiona pentru mărirea pedepselor în cazurile de corupţie în aşa fel încât fenomenul corupţiei să fie descurajat iar actele de corupţie să fie considerate ca acte care atentează la securitatea naţională.
3.3.Confiscarea extinsă a averilor ilicite şi/sau neimpozitate şi trecerea la bugetul de stat a sumelor obţinute.
3.4.Instaurarea controlului drastic asupra utilităţii reale a lucrărilor de interes public-edilitar.

4.Despre capitalul românesc şi străin. Crearea, sprijinirea şi consolidarea clasei de mijloc în România.
4.1.Pentru a permite dezvoltarea şi consolidarea capitalului românesc şi pentru formarea unei clase de mijloc puternice, va fi aplicat un sistem de impozitare flexibil care să păstreze în unele situaţii cota unică iar în alte cazuri justificate să fie aplicat în mod progresiv.
4.2.Rezerva valutară a României va creşte prin exploatarea cu mijloace nepoluante a resurselor auro-argentifere de la Roşia Montană, finanţată în prima etapă din rezervele Băncii Naţionale.
4.3.Controlarea de către statul român a relocării capitalurilor străine existente pe teritoriul României în afara ţării, concomitent cu asigurarea condiţiilor legale de creştere a încrederii investitorilor străini asupra tuturor operaţiunilor financiare şi economice pe care le desfăşoară.
4.4.Obligarea societăţilor comerciale care se relochează în străinătate la rambursarea subvenţiilor sau a ajutoarelor de stat primite în ultimii 5 ani înaintea relocării şi a unor penalizări.
4.5.Eliminarea subvenţiilor pentru societăţile comerciale care nu favorizează creearea de locuri de muncă.

5. Eficientizarea sistemelor de educaţie şi învăţământ, cultură şi artă, culte şi sănătate
5.1.Va fi creat un sistem legislativ specific artiştilor profesionişti care va garanta crearea, promovarea şi apărarea drepturilor financiare şi de asigurări de sănătate şi sociale ale acestora.
5.2.Protejarea patrimoniului cultural şi artistic va fi considerat un obiectiv de importanţă naţională, legislaţia în vigoare fiind reformulată în sprijinul acestui deziderat.
5.3.Educaţia tinerei generaţii va fi aşezată pe baze solide, scoasă de sub influenţa nefastă a factorului politic, sistemul de educaţie şi învăţămând devenind independent.
5.4.Vom promova învăţământul de calitate în detrimentul învâţământului “pe bandă”creator de nonvalori.
5.5.Învăţământul primar şi liceal vor fi gratuite. Studiile postliceale, universitare şi postuniversitare vor fi considerate investiţii private.Tinerii care dovedesc calităţi intelectuale de excepţie vor beneficia de studii universitare gratuite.
5.6.Se vor acorda credite rambursabile, nepurtătoare de dobânzi celor care nu au posibilităţi materiale pentru continuarea studiilor.
5.7.Se va introduce prin lege un cadru concurenţial pentru afirmarea valorilor pedagogice şi de instruire, urmărind totodată o corelare adecvată şi puternică a învăţământului cu necesităţile antreprenoriatului.
5.8.Vom milita pentru crearea unui cadru optim de exprimare a libertăţii de conştiinţă prin inducerea armoniei sociale în relaţiile dintre laici şi credincioşi, fundamentată pe adevărul conform căruia toţi cetăţenii sunt la fel de valoroşi pentru stat.
5.9.Vom proceda în urgenţă naţională la refacerea condiţiilor care au garantat cu ani în urmă o bună securitate şi asistenţă medicală şi vom elimina toţi factorii actuali care împiedică sau distorsionează buna funcţionare a sistemului de sănătate.
Apoi, după configurarea unei Strategii Naţionale pentru Sănătatea Populaţiei şi prin asigurarea unui procent de minimum 6% din PIB pentru sănătate în primul an de guvernare şi concomitant cu creşterea cu câte un punct procentual anual până vom ajunge la 10% din PIB,vom asigura configurarea unui sistem de sănătate la nivelul ţărilor dezvoltate.
5.10.Contribuţia pentru asigurările de sănătate nu va putea fi folosită în alte scopuri decât cele prevăzute prin lege.

6.Securitate, siguranţă şi asigurări sociale.
6.1.Aceste 3 elemente vor fi regândite şi reconsiderate prin integrarea lor într-un sistem unic la nivel naţional.
6.2.Crearea Fondului Naţional Public de Pensii prin eficientizarea şi gestionarea în acest scop a întreprinderilor româneşti care, încă , nu au fost vândute şi prin identificarea altor resurse.În următorii 10 ani, plata pensiilor nu va mai fi o povară pe umerii tinerei generaţii.
6.3.România îşi va păstra caracterul de stat social prin faptul că statul se va îngriji ca fiecare cetăţean să beneficieze de cele necesare traiului de subzistenţă.
6.4.Munca va reprezenta principiul principal al echităţii sociale. Statul are obligaţia să asigure locuri de muncă tuturor cetăţenilor săi apţi de muncă.
6.5.Ajutoarele sociale vor fi regândite astfel încât cetăţenii apţi de muncă să poată presta activităţi productive în folosul comunităţilor locale. Primăriile se obligă să dea în folosinţă din rezerva proprie, persoanelor apte de muncă, suprafeţe de teren care să compenseze prin cultivarea acestora valoarea subvenţiilor.

7. Despre economia naţională, comerţ şi infrastructura de transporturi
7.1.Reindustrializarea ţării prin creşterea alocărilor bugetare pentru cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă.Crearea Fondului Naţional de Cercetare tehnico-ştiinţifică
7.2. Alocarea de fonduri necesare dezvoltării aşezărilor rurale prin Creearea Fondului Naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
7.3.Vor fi stimulate toate iniţiativele agricole profitabile în urma cărora, prin conectare cu iniţiative antreprenoriale prelucrătoare, vor fi reduse importurile de bunuri industriale, agricole şi alimentare.
7.4.Vom continua subvenţionarea activităţilor agricole ale micilor fermieri prin proiecte europene.
7.5.Vom acţiona prioritar pentru crearea bazei legislative a realizării şi funcţionării unui circuit comercial eficient pentru produsele micului fermier, precum şi facilitarea accesului micului fermier la utilaje de mici dimensiuni pentru semiindustrializarea activităţilor agricole şi pentru o valorificare superioară a producţiei agricole pe piaţă.
7.6.Reluarea şi finalizarea lucrărilor la magistralele de irigaţii începute înainte de decembrie 1989.
7.7.Vom acţiona pentru refacerea activităţii de comerţ exterior ca sursă directă a unei economii echilibrate.
7.8.Construcţia unei reţele de autostrăzi care să lege provinciile istorice şi să asigure interconectarea la reţeaua europeană de transport rutier va constitui prioritate naţională în primii 5 ani de guvernare.
7.9.Refacerea flotei de transporturi navale şi a infrastructurii portuare în următorii 10-15 ani.

8.Despre securitatea şi apărarea naţională.
8.1. Conceperea şi aplicarea unei noi Strategii Naţionale de Securitate.
8.2. Refacerea şi dezvoltarea sistemului naţional de apărare prin alocarea anuală a cel puţin 3 la sută din P.I.B. Reconstrucţia industriei naţionale de apărare.
8.3.Introducerea serviciului militar “Pentru Patrie”în conformitate cu realităţile socio-economice şi culturale ale României şi ameninţările externe conturate în prezent conform noii Stategii de Securitate Naţională.

9. Despre reformarea statului, democraţie şi guvernare.
9.1.Înfiinţarea în urgenţă naţională a unei Comisii Naţionale Constituante compusă din specialişti necontestaţi pentru întocmirea şi supunerea spre aprobare prin Referendum naţional a unei Noi Constituţii a României. Această acţiune se va desfăşura în primele 6 luni de la preluarea puterii.
9.2.Imediat ce noua Constituţie va intra în vigoare va începe procesul de reconfigurare a noii arhitecturi statale în România, procesul începând cu verificarea şi reformularea tuturor legilor care se aplică în România. Această acţiune poate dura cel puţin 2 ani.
9.3. Renunţarea definitivă la numirea pe criterii şi sprijin politic şi alegerea prin vot popular a preşedinţilor de judecătorii şi tribunale şi a procurorilor şefi de pe lângă aceste instanţe precum şi a şefului poliţiei, concomitent cu alegerile locale pentru primari şi preşedinţii consiliilor judeţene.
9.4.Renunţarea la numirea pe criterii politice şi alegerea prin vot a preşedintelui CCR concomitent cu alegerile parlamentare.
9.5. Unificarea serviciilor de informaţii pentru eficientizarea activităţii şi reducerea cheltuielilor prin reducerea numărului de comandanţi şi şefi.Crearea unui serviciu unic de informaţii cu departamente specifice.
9.6.Toţi cetăţenii României vor fi egali în faţa legii ! Renunţarea totală la imunitatea din partea tuturor celor care beneficiează de aceasta, cu excepţia celor care susţin declaraţii politice în Parlament.
Introducerea răspunderii materiale, disciplinare şi penale pentru procurori şi judecători. Renunţarea totală la imunitate.
9.7. Dublarea pedepselor pentru persoanele care au comis infracţiuni având funcţii (demnităţi ) publice.
9.8. Constituirea unor asociaţii ale elitelor profesionale , la nivel naţional , pentru identificarea unor soluţii de bună guvernare. Constiturea Consiliului Naţional al Specialiştilor, pe domenii distincte de activitate.

10.Drepturile omului şi justiţia
10.1.Promulgarea unei legi speciale pentru protecţia copilului şi a familiei, în care, să fie prevăzut în mod expres că, alocaţia pentru copii se va acorda în bonuri valorice cu care pot fi cumpărate doar anumite bunuri, necesare nevoilor copilului.
10.2.Modificarea legislaţiei penitenciarelor astfel încât deţinuţilor să li se asigure condiţiile necesare pentru a putea presta o muncă utilă şi remunerată, pentru a-şi putea plăti consumul propriu pe toată durată detenţiei. Statul român va asigura numai condiţiile legale de cazare şi pază pe perioada detenţiei.
10.3. Militarii, poliţiştii, demnitarii şi funcţionarii publici condamnaţi cu închisoare pentru fapte săvârşite în timpul şi pe durata serviciului, pentru furt sau acte de corupţie, vor fi retrogradaţi la primul grad profesional obţinut în carieră .
10.4. Accelerarea derulării proceselor. Fixarea unui termen de maximum 6 luni pentru finalizarea unui dosar.
10.5. Înfiinţarea unui Corp Profesional al Experţilor în Drept Constituţional.
10.6. Depolitizarea CCR prin legiferarea obligativităţii ca membrii CCR să nu fie membri de partid şi să fie din randul Corpului Profesional al Experţilor în Drept Constituţional.
Renunţarea definitivă la numirea judecătorilor C.C.R. pe criterii politice şi alegerea prin vot naţional a judecătorilor C.C.R., din rândul Corpului Profesional al Experţilor în Drept Constituţional, concomitent cu alegerile parlamentare.

Daca ai gasit acest articol interesant, trimite-l si unui prieten
Friend Email
Enter your message


Despre autor:

fără ocupaţie şi realizări materiale şi profesionale,un pesimist optimist,care o duce rău bine de tot sau bine rău de tot(încă nu m-am decis),dar mă doresc un fel de ‘gigi contra’ la tot şi la toate,dar nu-mi reuşeşte prea bine nici treaba asta

Site-ul meu: http://opinia1.ro

2 comentarii la “Programul politic de guvernare al Partidului Naţional „Pentru Patrie”

  1. Teodor GHITESCU says:

    Cred ca acest partid ar putea fi ultima sansa a Romaniei si romanilor de a-si pastra fiinta nationala si de intrare in normalitate socioeconomica. Initiatorii, cadre militare, educate in spiritul onoarei si demnitatii umane, pot fi o garantie a respectarii obligatiilor asumate prin programul de guvernare si sunt in evidenta opozitie cu imoralitatea cleptocratiei actuale, aflate la guvernarea tarii din 1990.

  2. orice miscare politică nouă e o nouă şansă. faptul că iniţiatorii sunt foste cadre militare este un avantaj organizatoric şi de natură doctrinară, relativ,dar o să fie un dezavantaj în competiţia electorală,fiind un punct slab care o să fie speculat de ceilalţi, iar românii chiar dacă se clamează a fi naţionalişti nu sunt gata să susţină un partid de aşa natură!

Comentaţi

~X( ~O) x( o:) ^:)^ [-X [-O< I-) >:p >:d< >-) =P~ =D> =; =(( ;;) :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :hi5: :evil: :cry: :arrow: :^o :D/ :?: :-| :-x :-w :-ss :-s :-q :-o :-c :-P :-L :-D :-@ :-?? :-? :-> :-< :-$ :- :* :)>- :)) :) :(|) :( :!: 8-O 8-> 8) (:|

 

Pentru a semna petitia trebuie sa va logati

Daca sunteti utilizator inregistrat va puteti loga in zona Acces

Daca nu sunteti inregistrat va puteti crea un cont aici.